BÀI MỚI CẬP NHẬT:

 1. Ngữ dụng lại quan tâm tới những ảnh hưởng của Ngữ cảnh tới ý nghĩa.
 2. Đang thử nghiệm bài mới đăng
 3. Bài mới đăng

Lấy cảm hứng từ ngonngu.net, một chuyên trang về ngôn ngữ học ra đời 2005 nhưng rất tiếc không còn được cập nhật và Wikipedia, ngonnguhoc.net được xây dựng dạng wiki chuyên về ngôn ngữ, ngôn ngữ học, tiếng Việt. Mục tiêu của ngonnguhoc.net, trước nhất, cơ bản gồm:

 • Trao đổi, cộng tác các nội dung liên quan đến ngôn ngữ học.
 • Tập hợp các bài viết trên mạng về ngôn ngữ học.
 • Đăng tải các nội dung về ngôn ngữ học (trong giới hạn có thể, về mặt bản quyền).
 • Đăng tải các bản dịch song ngữ Anh - Việt từ nội dung public domain.

A brief history

 • On air on 1st November 2015.
 • Logo, favicon are both originated/derived from Wikipedia's inspriration.
 • Proudly powered by Dokuwiki (CMS), Openshift (hosting) and HE (DNS)
 • Created by @Vuong Nguyen, from Vietnam with love.

Ngôn ngữ và ngôn ngữ học

Linguistics is the scientific study of language. Its primary goal is to learn about the 'natural' language that humans use every day and how it works. Linguists ask such fundamental questions as: What aspects of language are universal for all humans? How can we account for the remarkable grammatical similarities between languages as apparently diverse as English, Japanese and Arabic? What are the rules of grammar that we language users employ, and how do we come to 'know' them? To what extent is the structure of language related to how we think about the world around us? A linguist, then, here refers to a linguistics expert who seeks to answer such questions, rather than someone who is multilingual.

Theoretical linguists are concerned with questions about the apparent human 'instinct' to communicate,[1] rather than authorising 'rules' of style or 'correctness' as found in grammar textbooks or popular guides.[2] For example, *dog the[3] is unacceptable in English, but children recognise as much long before they receive any formal grammatical instruction. It is such recognitions, and the implicit rules they imply, that are of primary concern in linguistics, as opposed to rules as prescribed by an authority.

Although interesting in its own right as one of the directions we follow to learn more about ourselves and the world around us, the study of linguistics is also highly relevant to solving real-life problems. Applied linguists may bring their insights to such fields as foreign language teaching, speech therapy and translation.[4] While in universities and research institutions worldwide, scholars are studying the facts of individual languages or the system of language itself to find evidence for theories or test hypotheses, applied linguists are at work in classrooms, clinics, courts and the highest levels of government. They use their knowledge to bridge linguistic divides, coax speech from the mouths of the disabled or abused, supply forensic evidence in courtroom trials, find out how language comes to children - in fact, they are everywhere people in need or in conflict over language are to be found.

In virtue of the fact stated in the first paragraph, that the primary goal of linguistics “is to learn about the 'natural' language that humans use every day and how it works”, we recognize that core areas of linguistics qualify as biological science, a recognition reinforced by the kinds of questions studiers of linguistics ask and seek answers to, detailed in that first and the succeeding two paragraphs.[5]

Ngôn ngữ học là khoa học nghiên cứu ngôn ngữ. Mục đích cơ bản là nắm được “bản chất” ngôn ngữ loài người sử dụng hàng ngày và cách chúng hoạt động. Các nhà ngữ học đặt ra những câu hỏi cơ bản như: Các lĩnh vực của ngôn ngữ là phổ quát cho tất cả loài người? Làm thế nào chúng ta giải thích coh sự giống nhau rất đáng kể về mặt ngữ pháp giữa các ngôn ngữ như sự phong phú rành rành như của Anh ngữ, Nhật ngữ và tiếng Ả-rập? Những quy luật ngữ pháp nào người dùn ngôn ngữ sử dụng, và làm sao chúng ta “biết” được chúng? Về mức độ nào đó liệu cấu trúc của ngôn ngữ có liên quan tới cách chúng ta nghĩ về thế giới xung quanh chúng ta? Một nhà ngữ học, khi đó, ở đây chỉ tới một chuyên gia ngôn ngữ học, người cất công trả lời những câu hỏi trên, thay vì được hiểu là người đa ngữ.

Các nhà ngữ học lí thuyết quan tâm với những câu hỏi về “bản năng” riêng biệt của con người khi giao tiếp, thay vì chế định “những quy tắc” của phong cách hay “sự chính xác” tìm thấy trong các cuốn sách ngữ pháp hoặc các tài liệu hướng dẫn phổ thông. Ví dụ “dog” là từ không được chấp nhận trong Anh ngữ, nhưng trẻ em thường nhận biết được từ rất sớm trước khi được học theo các hướng dẫn ngữ pháp chính thức. Những vấn đề nhận biết ấy, và các quy tắc ẩn tàng chúng ngụ ý chính là mối quan tâm cơ bản nhất trong ngôn ngữ học, ngược lại với các quy tắc được quy định bằng một quyền lực nào đấy.

Mặc dù điểm hứng thú của ngành này, là một trong số những hướng chúng ta có thể hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh, nghiên cứu của ngôn ngữ học cũng rất gần gũi với việc giải quyết các vấn đề của thực tế đời sống. Ngôn ngữ học ứng dụng có thể mang đến những cái nhìn sáng rõ hơn trong các lĩnh vực như giảng dạy ngoại ngữ, trị liệu pháp ngôn ngữ và dịch thuật. Trong khi ở các trường đại học và viện nghiên cứu trên khắp thế giới, các học giả đang nghiên cứu các đặc điểm của các ngôn ngữ đơn lẻ hoặc chính bản thân hệ thống ngôn ngữ để tìm ra bằng chứng cho các thuyết hoặc các kiểm chứng các giả thuyết, ngôn ngữ học ứng dụng được dùng trong lớp học, bệnh viện, tòa án và ở những cấp cao nhất trong chính phủ. Họ sử dụng kiến thức của mình để bắc cầu

Although interesting in its own right as one of the directions we follow to learn more about ourselves and the world around us, the study of linguistics is also highly relevant to solving real-life problems. Applied linguists may bring their insights to such fields as foreign language teaching, speech therapy and translation.[4] While in universities and research institutions worldwide, scholars are studying the facts of individual languages or the system of language itself to find evidence for theories or test hypotheses, applied linguists are at work in classrooms, clinics, courts and the highest levels of government. They use their knowledge to bridge linguistic divides, coax speech from the mouths of the disabled or abused, supply forensic evidence in courtroom trials, find out how language comes to children - in fact, they are everywhere people in need or in conflict over language are to be found.

In virtue of the fact stated in the first paragraph, that the primary goal of linguistics “is to learn about the 'natural' language that humans use every day and how it works”, we recognize that core areas of linguistics qualify as biological science, a recognition reinforced by the kinds of questions studiers of linguistics ask and seek answers to, detailed in that first and the succeeding two paragraphs.[5]

Syntax

Thử nghiệm nội dung: Just wrap a regular unordered list of internal links with the. You may provide specific internal page references or have plug-ins supply them as in the example below:

Tham khảo

Print/export